Raimo Alén

Raimo Alén työskentelee Jyväskylän yliopistolla soveltavan kemian professorina.
Jyväskylän yliopisto

Mikä sai teidät kiinnostumaan kemiasta?

Kiinnostukseni pohjana oli kouluopiskelun ohella muutama luonnontieteitä ja niiden kehitystä käsittelevä yleiskirja. Vaikka matematiikka ja fysiikka olivat myös kiinnostavia aineita, kemiassa minua viehätti kuitenkin aihepiirin ”monimuotoisuus” ja toisaalta mahdollisuus valmistaa ominaisuuksiltaan uusia synteettisiä tuotteita.

Minkälaista kemian tutkimustyötä teette tällä hetkellä?

Nykytutkimukseni liittyy lähinnä biomassavarojen hyödyntämiseen pyrkimyksenä valmistaa bioenergiaa, kemikaaleja ja muita tuotteita. Toiminta sisältää perinteisten hyödyntämismahdollisuuksien (mm. puunjalostus ja kemianteollisuus) ohella uusien kemiallisten, biokemiallisten ja termokemiallisten prosessien tarjoamien mahdollisuuksien selvittämistä.

Mikä tutkimuksessanne erityisesti kiinnostaa teitä itseänne ja mikä on työssänne parasta?

Tutkimuksessani on mielenkiintoista selvittää erilaisten raaka-aineiden koostumuksia ja niissä esiintyvien ainekomponenttien kemiallista käyttäytymistä erityyppisissä reaktio-olosuhteissa kehitettäessä kyseisten raaka-aineiden entistä tehokkaampia hyödyntämiskohteita. Työni on osaltaan perustutkimusta, mutta pääosin sen yhteydessä sovelletaan kuitenkin aikaisempaa tietämystä tähän tarkoitukseen. Merkittävä osa kokonaisuudesta käsittää siten raaka-aineiden, välituotteiden ja lopputuotteiden yksityiskohtaista koostumusselvitystä sekä toisaalta tuotteiden tehokkaiden erotusmenetelmien kehittämistä. Lisäksi työhöni kuuluu merkittävän osana alaa käsittelevää luennointia, joka muodostaa erittäin arvokkaan ja motivoivan osa-alueen.

Minkälaista kansainvälistä yhteistyötä teette?

Nykyään tutkimuksessa on mukana kansainvälisyys ja projektityöskentelyihin osallistuu usein eri maista lähtöisin olevia tutkijoita.

Mitä olette tutkineet aiemmin? Entä mitä haluaisitte tutkia tulevaisuudessa?

Tutkimukseni on toistaiseksi keskittynyt pääasiassa puukemian ja teknillisen kemian osa-alueisiin. Tulevaisuudessa haluaisin laajentaa tietämystäni erityisesti luonnonaineiden biosynteeseihin.

Minkälainen opiskelupolku teillä on ollut koulumaailmasta tutkijauralle?

Olen valmistunut Otaniemen TKKsta (DI ja TkL, pääaineenani orgaaninen kemia ja TkT, pääaineenani puukemia). Tämän jälkeen mukaan mahtuu myös yliopistotyöskentelyn ohella tutkimuslaitostyöskentelyä sekä vähäistä toimimista teollisuudessa. Nykyisin työskentelen yliopistossa soveltavan kemian professorina.

Mitä haluaisitte sanoa henkilölle, joka harkitsee kemian opiskelua?

Kemia voidaan katsoa yhteiskuntamme jokapäiväiseksi asiaksi, johon törmäämme joko tietoisesti tai tahtomattamme ja josta pakostakin olemme erittäin riippuvaisia. Tämän takia suosittelisin peruskemiaan liittyvien opintojen yhteydessä pyrkiä perehtymään kurssivalintojen avulla ”mahdollisimman monipuolisesti” eri kemian osa-alueiden tarjoamiin näkemyksiin kattavan yleistietopohjan saavuttamiseksi. Työelämässä tai sitä mahdollisesti edeltävissä jatko-opinnoissa voidaan sitten keskittyä entistä syvällisemmin johonkin tiettyyn aihekokonaisuuteen ja sen tarjoamiin sovelluksiin. Samalla tietämystä voidaan laajentaa ja vahvistaa esim. perehtymällä taloustieteisiin. Samoin eduksi olisi kehittää jo opiskeluvaiheessa kielellisiä valmiuksia.